Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot activiteiten en/of (groeps)arrangementen, georganiseerd door Quizzenzo, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 78623669 (hierna: Quizzenzo). 

 

ARTIKEL 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: 

Quizzenzo: Quizzenzo alsmede haar medewerkers.

Klant: de wederpartij van Quizzenzo, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf of als privé-persoon;

Deelnemer of deelnemers: de natuurlijk persoon of natuurlijke personen die feitelijk deelnemen of gebruik maken van een Uitje.

Uitje: het arrangement en/of de activiteit(en) welke door of middels tussenkomst van Quizzenzo aan de Klant is aangeboden.

Overeenkomst: de door Klant aanvaarde offerte, Reservering en/of Overeenkomst met Quizzenzo.

Algemene Voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden van Quizzenzo.

Boeking of Reservering: Het verzoek van Klant op grond waarvan Klant een bij Quizzenzo een Uitje boekt.

Bevestigingsmail: De e-mail waarmee Quizzeno een reservering bevestigt.

Reserveringssom: de totaalsom van het door Klant geboekte Uitje.

 

ARTIKEL 2: Totstandkoming van de Overeenkomst

2.1 Aanbiedingen en/of offertes van Quizzenzo, al dan niet voor zichzelf en/of een ander uitgebracht, zijn één en ondeelbaar. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en in beginsel veertien dagen geldig en vervallen indien aanvaarding niet tijdig of volledig plaatsvindt.

Een eventuele mondelinge reservering wordt bevestigd per e-mail aan de hand van een opdrachtbevestiging welke tussen partijen bindend is. 

2.2 Degene die de Overeenkomst namens of ten behoeve één of meerdere personen aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze Overeenkomst voortvloeien.

 

ARTIKEL 3: Uitvoering van de Overeenkomst

3.1 Quizzenzo is bevoegd om uitvoering van de Overeenkomst door derden te laten verrichten, tenzij de aard van de Overeenkomst zich hiertegen verzet.

3.2 De klant zorgt voor tijdige, correcte en volledige aanlevering van de door Quizzenzo verzochte gegevens. Indien dit door de Klant niet wordt nageleefd, behoudt Quizzenzo zich het recht voor om de Overeenkomst op te schorten en daaruit voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen aan de Klant.

3.3 Quizzenzo is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan derden welke de Klant toerekenbaar is.

 

3.4 Quizzenzo heeft het recht reserveringen te weigeren of bijzondere voorwaarden aan een reservering te verbinden.

 

ARTIKEL 4: Betaling

4.1 De totale reserveringssom dient uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de datum van het Uitje aan Quizzenzo voldaan te zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.2 Quizzenzo is gerechtigd de Klant van deelname te ontzeggen, indien Quizzenzo niet in het bezit is van de totale reserveringssom op de datum van het Uitje. De Klant blijft Quizzenzo de totale reserveringssom verschuldigd.

4.5 Bij gebreke van tijdige en/of volledige betaling verkeert de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is deze vanaf de dag van het verzuim een vertragingsrente aan Quizzenzo verschuldigd berekend over het bedrag van de factuur, waarbij het navolgende geldt: (a) voor zover de Klant niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf is de vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW. (b) Voor zover de Klant handelde in de uitoefening van beroep of bedrijf is de vertragingsrente gelijk aan 1,5 % (zegge: anderhalf procent) per kalendermaand.

 

ARTIKEL 5: Reserveringssom

5.1 In de reserveringssom zijn niet inbegrepen: a. Het vervoer; b. De kosten van reisbagage-, reisongevallen-, ziektekosten-, en annuleringsverzekering; c. Eventuele meerkosten voor extra consumpties en gebruikte materialen.

5.2 Tenzij anders vermeld gelden de prijzen per persoon, in euro’s en exclusief btw.

5.4 De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en voorwaarden, zoals deze bekend waren tijdens het op stellen van het Uitje. Quizzenzo behoudt zich het recht voor om vóór het tot stand komen van de boeking de prijs te wijzigen indien daartoe aanleiding bestaat door prijsverhoging van derden, waaronder de toepasselijke btw-voorschriften.

 

ARTIKEL 6: Wijzigingen door de deelnemer(s)

6.1 De reservering kan door de Klant in overleg met Quizzenzo gewijzigd worden indien en voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is. Bij het op verzoek van de Klant in mindering brengen van het aantal deelnemers aan het Uitje gelden de in artikel 6.2 van deze Algemene Voorwaarden vermelde wijzigingsvoorwaarden.

6.2 Bij vermindering van het aantal deelnemers door de Klant zal Quizzenzo – behoudens schriftelijk overeengekomen – de navolgende marges aanhouden:

a) Wijziging > 8 weken voor bedoeld tijdstip, vermindering binnen een marge van 90%

b) Wijziging 8 – 5 weken voor bedoeld tijdstip, vermindering binnen een marge van 50%

c) Wijziging 5 – 3 weken voor bedoeld tijdstip, vermindering binnen een marge van 25%

d) Wijziging 3 – 1 weken voor bedoeld tijdstip, vermindering binnen een marge van 10% 

e) Wijziging < 1 week voor bedoeld tijdstip, vermindering niet meer kosteloos mogelijk.

Bij vermindering van het aantal deelnemers heeft Quizzenzo het recht de reserveringssom per deelnemer aan te passen.

6.3 De Klant is gehouden wijzigingen schriftelijk per post en/of e-mail aan Quizzenzo mede te delen.

6.4 Indien er sprake is van samenwerkende partijen, zijn de wijzigingskosten in overleg.

6.5 Na wijziging blijven de Algemene Voorwaarden van de getekende originele boeking in stand.

6.6

a) In geval van een datumwijziging dient de Klant binnen zeven dagen na mededeling een nieuwe datum door te geven, anders behoudt Quizzenzo zich het recht om de in artikel 7 geldende Annuleringsvoorwaarden toe te passen.

b) In geval van datumwijziging binnen 2 weken voor de oorspronkelijke datum, is Quizzenzo genoodzaakt om € 50,- aan wijzigingskosten door te berekenen. 

 

ARTIKEL 7: Annuleringen

7.1 Annuleren van de Overeenkomst door de Klant is mogelijk door middel van een schriftelijk bericht (post of e-mail) aan Quizzenzo. 

Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de Overeenkomst door de Klant, is de Klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, het volgende verschuldigd aan Quizzenzo: 

- Tot 8 weken voor de afgesproken datum: 10% van de totale reserveringssom

- Tot 5 weken voor de afgesproken datum: 25% van de totale reserveringssom

- Tot 3 weken voor de afgesproken datum: 50% van de totale reserveringssom

- Tot 1 week voor de afgesproken datum: 70% van de totale reserveringssom

Binnen één week (vijf werkdagen) annuleren is niet meer mogelijk. De Klant is dan 100% van de totale reserveringssom verschuldigd aan Quizzenzo.

Bij vermindering van het aantal deelnemers heeft Quizzenzo het recht de reserveringssom per deelnemer aan te passen.

7.2 De annuleringskosten zijn conform artikel 7.1 met een minimum van € 25,-.

7.3 Indien er sprake is van samenwerkende partijen, zijn de annuleringskosten in overleg. 

 

ARTIKEL 8: Niet doorgaan van het Uitje/wijzigingen

8.1 Enkel Quizzenzo komt het recht toe wijzigingen aangaande het door Klant geboekte Uitje aan te brengen. Quizzenzo zal hiertoe onder meer (niet limitatief) over gaan indien uitvoering van het Uitje om welke reden dan ook niet verantwoord is en/of blijkt te zijn, of Quizzenzo daartoe op grond van een wettelijke plicht en/of verzoek of aanwijzing van het openbaar gezag gehouden is.

8.2 Indien door omstandigheden door Quizzenzo wordt besloten, dat het Uitje niet zal doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, zal Quizzenzo zich dit direct aan de Klant meedelen.

8.3 Quizzenzo besluit het door Klant geboekte Uitje geheel of gedeeltelijk te annuleren, verplicht Quizzenzo zich tot het (volledig) restitueren van de reserveringssom en/of het afgeven van een waardebon (geldigheidsduur 12 kalendermaanden) met een waarde van (delen van) het betreffende Uitje, zodat (delen van) het Uitje op een andere datum door kan gaan. 

 

ARTIKEL 9: Klachten

Indien de Klant een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert en deze ter plekke niet naar tevredenheid is opgelost, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden, zodat er een passende oplossing kan worden getroffen.

Klachten dienen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen acht kalenderdagen nadat het Uitje heeft plaatsgevonden schriftelijk gemeld te worden aan Quizzenzo. 

 

ARTIKEL 10: Aansprakelijkheid

10.1 Quizzenzo sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover deze bij de wet niet dwingend is geregeld. De aansprakelijkheid overtreft nooit de totale reserveringssom.

10.2 Quizzenzo aanvaardt geen aansprakelijk voor de door de Klant reeds gemaakte kosten als premies voor verzekeringen, indien een Uitje niet kan doorgaan.

10.3 Verlies en/of schade die ontstaat door onzorgvuldig gebruik van de deelnemer(s) aan materialen van Quizzenzo of materialen van derden zullen aan de Klant in rekening worden gebracht.

 

ARTIKEL 11: Begin- en eindtijd

11.1 De begin- en eindtijd van een Uitje wordt in de opdrachtbevestiging vastgelegd. Indien het Uitje aangepast dient te worden vanwege het niet op tijd zijn van de groep, zal Quizzenzo hiervoor de eventuele extra kosten in rekening brengen bij de Klant.

11.2 Bij voortijdig vertrek door de Klant, is de Klant de volledige prijs voor de overeengekomen activiteit verschuldigd.

 

ARTIKEL 12: Opschorting en ontbinding

12.1 Quizzenzo is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien: de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt. 

12.2 Voorts is Quizzenzo bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

12.3 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Quizzenzo op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Quizzenzo de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

12.4 Quizzenzo behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

ARTIKEL 13: Overmacht

13.1 Indien er sprake is van overmacht zal Quizzenzo trachten de Klant een passende oplossing aan te bieden. Quizzenzo is niet aansprakelijk voor kosten die voortvloeien uit overmacht.

13.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan iedere omstandigheid waarmee Quizzenzo ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst geen rekening kon houden of niet kon worden voorzien ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijze niet door Quizzenzo kan worden verlangd, zoals ziekte, sabotage, tekortschieten van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, (energie)storing, overstroming, aardbeving, brand, werkstakingen, overheidsmaatregelen, (problematieken bij) vergunningsaanvragen, transportmoeilijkheden en problematieken bij een betrokken verhuurder.

13.3 Indien door overmacht aan de zijde van Quizzenzo het plaatsvinden van het Uitje meer dan 2 maanden vertraagd wordt, zijn zowel de Klant als Quizzenzo bevoegd de Overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft Quizzenzo recht op de vergoeding van de door haar gemaakte kosten.

 

ARTIKEL 14: Toepasselijk recht

14.1 Op elke Overeenkomst tussen Quizzenzo en de Klant is Nederlands recht van toepassing.